Privacybeleid

Privacyverklaring Studio Cicero

Studio Cicero, gevestigd aan Ransdalerstraat 33, 6311 AW Ransdaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Studio Cicero
Ransdalerstraat 33
6311 AW Ransdaal
06-158 779 76

8.1  Doel van het Privacybeleid

Studio Cicero heeft de privacy van alle (toekomstige) klanten die gebruik maken van de aangeboden diensten hoog in het vaandel staan en zullen deze respecteren. Het vaststellen van deze Privacyverklaring is gebaseerd op de bestaande regelgeving.

8.2  Toestemming

De klant dient voor het gebruik van zijn (persoons)gegevens ondubbelzinnig toestemming te verlenen. Wanneer u wordt gevraagd om (persoons)gegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren. Als u ervoor kiest om geen (persoons)gegevens te verstrekken die nodig zijn om een product of dienst te leveren, zult u dit product of deze dienst mogelijk niet kunnen gebruiken.

8.3  Gegevens die wij verzamelen

 • Naam en contactgegevens. We verzamelen uw voor- en achternaam,
  e-mailadres, postadres, telefoon-nummer en andere soortgelijke
  contactgegevens.
 • Demografische gegevens. We verzamelen gegevens over u, zoals uw leeftijd, geslacht, land en voorkeurstaal.
 • Betalingsgegevens. We verzamelen gegevens die nodig zijn om uw betaling te verwerken, zoals het nummer van uw bankrekening.

8.4  Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

Studio Cicero verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het aanbieden van diensten.
 • Het aanbieden van een offerte.
 • Het versturen van facturen.
 • Het versturen van bestellingen door u gedaan.
 • Om met u te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening
 • Studio Cicero verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

8.5  Bewaartermijnen

Uw persoonlijke gegevens (adres, telefoonnummers, email) worden tot maximaal 7 jaar na het afronden van een overeenkomst. Financiële gegevens, afspraakgegevens e.d. worden voor een periode van 7 jaar bewaard i.v.m. wettelijke verplichtingen.

8.6  Delen van persoonsgegevens met derden

Studio Cicero verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit is bijvoorbeeld een provider waar website domeinen worden geregistreerd of factureringsbedrijven.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Studio Cicero blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8.7  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevens-verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Studio Cicero en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoons-gegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@studiocicero.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservice-nummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Studio Cicero wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezicht-houder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

8.8  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Studio Cicero neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@studiocicero.n